STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trang thiết bị Y tế Sở Y Tế
2 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A Trang thiết bị Y tế Sở Y Tế
3 Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế Trang thiết bị Y tế Bộ Y Tế
4 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Trang thiết bị Y tế Sở Y Tế