STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn Trang thiết bị y tế Nhóm thủ tục công bố Bộ Y Tế
2 Công bố đủ điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn về kỹ thuật Trang thiết bị y tế Nhóm thủ tục công bố Bộ Y Tế
3 Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế Nhóm thủ tục công bố Bộ Y Tế
4 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Nhóm thủ tục công bố Sở Y Tế
5 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A Nhóm thủ tục công bố Sở Y Tế
6 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Nhóm thủ tục công bố Sở Y Tế