STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
1 18009061/HSCBA-HCM 180000168/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA
2 18009063/HSCBA-HCM 180000169/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA
3 18009062/HSCBA-HCM 180000170/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA
4 17008722/HSCBA-HCM 180000171/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN
5 18009069/HSCBA-HCM 180000172/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN
6 18009070/HSCBA-HCM 180000173/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN
7 18009065/HSCBA-HCM 180000174/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
8 18009067/HSCBA-HCM 180000175/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
9 18009068/HSCBA-HCM 180000176/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
10 18009075/HSCBA-HCM 180000177/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC