STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
1 18011561/HSCBMB-HN 180000065/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ
2 18010098/HSCBA-HN 180000410/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG
3 17009407/HSCBA-HN 180000411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM
4 18011558/HSCBMB-HN 180000066/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING
5 18009979/HSCBA-HN 180000412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KONNERTEC VIỆT NAM
6 18010016/HSCBA-HN 180000413/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ VINH
7 18010077/HSCBA-HN 180000414/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG
8 18010078/HSCBA-HN 180000415/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG
9 18010080/HSCBA-HN 180000416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT
10 18010090/HSCBA-HN 180000417/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ MINH PHÁT