STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
171 18010772/HSCBA-HCM 180001787/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

172 18010773/HSCBA-HCM 180001788/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

173 18010774/HSCBA-HCM 180001789/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

174 18010784/HSCBA-HCM 180001790/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

175 18010785/HSCBA-HCM 180001791/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

176 18010786/HSCBA-HCM 180001792/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

177 18001360/HSCBMB-ĐNa 180000016/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH LY BI

Còn hiệu lực

178 18000010/HSCBSX-NĐ 180000004/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT

Còn hiệu lực

179 18010788/HSCBA-HCM 180001793/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

180 18010789/HSCBA-HCM 180001794/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực