STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
201 18011665/HSCBMB-HN 180000160/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

202 18010822/HSCBA-HN 180001084/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES

Còn hiệu lực

203 18010828/HSCBA-HN 180001085/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

204 18010829/HSCBA-HN 180001086/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

205 18010830/HSCBA-HN 180001087/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

206 18010834/HSCBA-HN 180001088/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

207 18010835/HSCBA-HN 180001089/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY

Còn hiệu lực

208 18010840/HSCBA-HN 180001090/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

209 18010844/HSCBA-HN 180001091/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMIGROUP

Còn hiệu lực

210 18010863/HSCBA-HN 180001092/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG

Còn hiệu lực