STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
211 18009414/HSCBA-HCM 180000504/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
212 18009415/HSCBA-HCM 180000505/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
213 18009430/HSCBA-HCM 180000506/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM
214 18009431/HSCBA-HCM 180000507/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM
215 18009434/HSCBA-HCM 180000508/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS
216 18009435/HSCBA-HCM 180000509/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO
217 18009436/HSCBA-HCM 180000510/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS
218 18009437/HSCBA-HCM 180000511/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THẠCH PHÁT
219 18009440/HSCBA-HCM 180000512/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM
220 18008889/HSCBMB-HCM 180000053/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI THƯ