STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
231 18008972/HSCBMB-HCM 180000130/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA

Còn hiệu lực

232 18010106/HSCBA-HCM 180001138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT

Còn hiệu lực

233 18010107/HSCBA-HCM 180001139/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C

Còn hiệu lực

234 18010108/HSCBA-HCM 180001140/PCBA-HCM

CTY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

235 18010109/HSCBA-HCM 180001141/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

236 18010110/HSCBA-HCM 180001142/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C

Còn hiệu lực

237 18010111/HSCBA-HCM 180001143/PCBA-HCM

CTY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

238 18010112/HSCBA-HCM 180001144/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C

Còn hiệu lực

239 18010113/HSCBA-HCM 180001145/PCBA-HCM

CTY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

240 18010114/HSCBA-HCM 180001146/PCBA-HCM

CTY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Còn hiệu lực