STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
51 18010759/HSCBA-HCM 180001834/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

52 18010782/HSCBA-HCM 180001835/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM

Còn hiệu lực

53 18010829/HSCBA-HCM 180001836/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM

Còn hiệu lực

54 18010830/HSCBA-HCM 180001837/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM

Còn hiệu lực

55 18010831/HSCBA-HCM 180001838/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM

Còn hiệu lực

56 18010832/HSCBA-HCM 180001839/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM

Còn hiệu lực

57 18010834/HSCBA-HCM 180001840/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

58 18010837/HSCBA-HCM 180001841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

59 18010838/HSCBA-HCM 180001842/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN

Còn hiệu lực

60 18010839/HSCBA-HCM 180001843/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực