STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
71 18000026/HSCBA-VP 180000010/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

72 18011452/HSCBA-HCM 180002362/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC DINH DƯỠNG ORGALIFE

Còn hiệu lực

73 18011450/HSCBA-HCM 180002363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG

Còn hiệu lực

74 18011380/HSCBA-HCM 180002364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI

Còn hiệu lực

75 18011381/HSCBA-HCM 180002365/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI

Còn hiệu lực

76 18011383/HSCBA-HCM 180002366/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI

Còn hiệu lực

77 18011384/HSCBA-HCM 180002367/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI

Còn hiệu lực

78 18011389/HSCBA-HCM 180002368/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI

Còn hiệu lực

79 18011392/HSCBA-HCM 180002369/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI

Còn hiệu lực

80 18011393/HSCBA-HCM 180002370/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI

Còn hiệu lực