STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
9111 170006628/HSCBA-HN 170000511/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

9112 170006640/HSCBA-HN 170000512/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

9113 170006644/HSCBA-HN 170000513/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

9114 170006646/HSCBA-HN 170000514/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

9115 170006801/HSCBA-HN 170000515/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH

Còn hiệu lực

9116 170006653/HSCBA-HN 170000516/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH

Còn hiệu lực

9117 170006802/HSCBA-HN 170000517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH

Còn hiệu lực

9118 170006701/HSCBA-HN 170000518/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH

Còn hiệu lực

9119 170006804/HSCBA-HN 170000519/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH

Còn hiệu lực

9120 170006803/HSCBA-HN 170000520/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH

Còn hiệu lực