STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
11 17007294/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG
12 18011507/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT VIỆT NAM
13 170000902/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
14 170005613/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
15 170002001/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
16 170001202/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
17 170001502/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
18 170001501/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
19 170001503/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
20 170005605/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT V.T