STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
11 170001101/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH BELMONT MANUFACTURING
12 170000205/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
13 170006604/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
14 17007156/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
15 170003501/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
16 17008545/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
17 17008696/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA
18 18003234/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
19 17003209/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
20 170003001/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM