STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
21 17009659/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK
22 170005515/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
23 170004104/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
24 170005204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
25 170004222/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
26 170004212/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
27 170004217/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
28 170004301/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
29 170004403/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
30 170004405/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH