STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
31 170004303/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
32 170004221/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
33 17003201/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ
34 17003218/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM
35 17007193/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
36 17007158/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
37 17007160/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
38 17007088/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
39 17006708/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
40 170005101/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN