STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
41 170006323/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
42 170006322/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
43 170006340/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
44 170006531/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
45 170006304/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
46 170006308/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
47 170002004/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
48 17008572/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH HOÀNG
49 17007292/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
50 17009634/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA