STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
61 18009802/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
62 17008871/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
63 17008932/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
64 17008646/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
65 17008050/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
66 17007885/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
67 17007887/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
68 170006672/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
69 18010732/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
70 18010625/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED