STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
161 Kính áp tròng 04/2024 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH EYEIYAGI BLM Contact Co., Ltd/KOREA, REPUBLIC OF 000.00.19.H29-240419-0020 Đang công khai
25/06/2024

162 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine 09/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000619/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

163 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine 08/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000620/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

164 Que thử xét nghiệm định tính THC 07/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000621/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

165 Que thử xét nghiệm định tính Morphine 06/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000622/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

166 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine 05/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000623/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

167 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV 04/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000624/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

168 Que thử xét nghiệm định tính hCG 03/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000625/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

169 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.pylori 01/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Theo phụ lục 230000612/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

170 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng H.pylori 02/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000626/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024