STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018251 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Đang lưu hành
24/11/2019

2 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 168-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đang lưu hành
10/12/2019

3 ĐÈN MỔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 965/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Đang lưu hành
24/12/2019

4 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020025/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DHOME VIỆT NAM Đang lưu hành
03/02/2020

5 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 176-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đang lưu hành
12/02/2020

6 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 213-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Kỹ Thuật Y.E.S Việt Nam Đang lưu hành
17/02/2020

7 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018926 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Đang lưu hành
26/02/2020

8 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191592 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đang lưu hành
03/03/2020

9 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 23/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Đang lưu hành
14/04/2020

10 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 893/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Đang lưu hành
28/07/2020