STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi độn bắp chân bằng Silicone Calf implants, Symmetric Shape Sous famille (Sub Family) E.S.54; Calf implants, Asymmetric Shape Sous famille (Sub family) E.S.54 Eurosilicone S.A.S Eurosilicone S.A.S Dùng để sửa chữa khuyết tật trên cơ thể người Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C