STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi phủ vô trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Mazor Robotics Ltd. Túi phủ vô trùng thiết kế đặc biệt được sử dụng để phủ Hệ thống phẫu thuật và tạo ra môi trường vô trùng bao phủ, sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Phụ lục I, phần IIA, QT4, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A