STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vớ y khoa Flamingo Varicose Vein Stockings (OC-2012); Flamingo Knee Cap (OC- 2013); Flamingo Anklet (OC-2014); Flamingo Elbow Support (OC-2021); Flamingo Hinged Knee Cap (OC-2023); Flamingo Calf Support (OC-2039); Flamingo Tubular Support Below Knee (OC-2057); Flamingo Premium Knee Cap (OC-2127); Flamingo Diabetic Socks with Anti-Skid (OC-2156); Flamingo Diabetic Socks (OC-2200); Flamingo Medical Compression Stockings Below Knee - Class I (OC-2234); Flamingo Medical Compression Stockings Above Knee - Class I (OC-2272) Ascent Meditech Limited Ascent Meditech Limited Dùng để hỗ trợ giảm đau, mỏi chân. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A