STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi độn mông LS 04 200; LS 04 235; LS 04 270; LS 04 300; LS 04 330; LS 04 360; LS 04 400; LS 04 440; LST 04 200; LST 04 235; LST 04 270; LST 04 300; LST 04 330; LST 04 360; LST 04 400; LST 04 440; LS 06 370; LS 06 410; LS 06 480; LS 06 530; LST 06 370; LST 06 410; LST 06 480; LST 06 530; LS 05 185; LS 05 260; LS 05 335; LS 05 400; LST 05 185; LST 05 260; LST 05 335; LST 05 400; GROUPE SEBBIN SAS GROUPE SEBBIN SAS độn mông Quy tắc 8 TTBYT Loại C