STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa mẫu hơi thở Double Chamber Breath Bag Delta Analytics OHG Delta Analytics OHG chứa mẫu hơi thở Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B
2 Máy phân tích hơi thở HP-DIBTA Delta Infrared Breath Test Analyzer Delta Analytics OHG Delta Analytics OHG phân tích hơi thở Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B