STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 HỌ TÚI BƠM ÁP LỰC Theo phụ lục Theo phụ lục Merit Medical Systems, Inc Túi ép áp lực được sử dụng cho mục đích tạo một áp lực lên một túi chất lỏng kín tiệt trùng để hỗ trợ truyền chất lỏng • Qui tắc 12, mục C, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A