STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vớ y khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Bio Healthy Life Technology Pty Ltd Hỗ trợ cho người bị suy giãn tĩnh mạch QT4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A