STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Steam indicator strip ( Type 6) 3,5min 250 Pcs 60.103 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian, áp suất hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
2 Bowie &dick test pack ( wrap type ) 200 sheet 20.110 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Kiểm tra chất lượng máy hấp An toàn TTBYT Loại A
3 Steam indicator strip ( Type 5) adhesive 250 pcs 50.110 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
4 Autoclave tape ( With out indicator ) 19mm x 50m 10.000 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
5 Autoclave tape ( With indicator ) 25mm x 50m 10.010 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
6 Autoclave tape steam 19mm x 50m 10.100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
7 Autoclave tape steam 25mm x 50m 10.110 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
8 ETO tape 19mm x 50m 10.200 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
9 Plasma tape 19mm x 50m 10.300 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
10 Plasma tape 25mm x 50m 10.310 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
11 Bowie &dick test pack ( wrap type ) 200 sheet 20.110 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để kiểm tra chất lượng mấy hấp An toàn TTBYT Loại A
12 Tyvek sterilization reel 40 cm x 70m TY4070 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Túi ép dùng để hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
13 GUSSETED STERILIZATION REEL 30 cm * 100 m KR30100 MEDSTER MEDSTER Dùng để hấp dụng cụ tiệt trùng nhật độ thấp An toàn TTBYT Loại A
14 Flat sterilisation reel 100mm x 200m Theo phụ lục MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để hấp dụng cụ tiệt trùng nhật độ cao An toàn TTBYT Loại B
15 Steam indicator strip ( Type 5) adhesive 250 x 2 Dual 50.210 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
16 Steam indicator strip ( Type 6) 3,5min 250 Pcs 60.103 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
17 Steam indicator strip ( Type 6 ) 5min 250 Pcs 60.105 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
18 Steam indicator strip ( Type 6 ) 7min 250 Pcs 60.107 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
19 Steam indicator strip ( Type 6 ) 3,5min adhesive ,250 Pcs 60.110 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
20 Steam indicator strip ( Type 6 ) 5min adhesive ,250 Pcs 60.117 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
21 Steam indicator strip ( Type 6 ) 3,5min dual ,250 Pcs 60.200 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
22 Steam indicator strip ( Type 6 ) 5min dual ,250 Pcs 60.205 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
23 Steam indicator strip ( Type 6 ) 7min dual , 250 Pcs 60.207 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
24 Steam indicator strip ( Type 6 ) 3,5min ,adhesive , dual , 250 Pcs 60.210 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
25 Steam indicator strip ( Type 6 ) 5min , adhesive, dual, 250 Pcs 60.215 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
26 Steam indicator strip ( Type 6 ) 7min , adhesive ,dual , 250 Pcs 60.217 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian ,áp suất cho gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
27 Crepe paper 60gsm 25cm x25cm CR2525 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
28 Crepe paper 60gsm 30cm x30cm CR 3030 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
29 Crepe paper 60gsm 40cm x 40cm CR 4040 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
30 Crepe paper 60gsm 45cm x 45cm CR 4545 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
31 Tyvek sterilization reel 35 cm x 70m TY3570 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để hấp dụng cụ tiệt khuẩn An toàn TTBYT Loại A
32 Tyvek sterilization reel 30 cm x 70m TY3070 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để hấp dụng cụ tiệt khuẩn An toàn TTBYT Loại A
33 Tyvek sterilization reel 25cm x 70m TY2570 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để hấp dụng cụ tiệt khuẩn An toàn TTBYT Loại A
34 Tyvek sterilization reel 20cm x 70m TY2070 MEDSTER MEDSTER Dùng để hấp dụng cụ tiệt khuẩn An toàn TTBYT Loại A
35 Tyvek sterilization reel 15cm x 70m TY1570 MEDSTER MEDSTER Dùng để hấp dụng cụ tiệt khuẩn An toàn TTBYT Loại A
36 Tyvek sterilization reel 10cm x 70m TY1070 MEDSTER MEDSTER Dùng để hấp dụng cụ tiệt khuẩn An toàn TTBYT Loại A
37 SMS paper 60cm x 60cm SMS 6060 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
38 SMS paper 50cm x 50cm SMS 5050 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
39 SMS paper 40cm x 40cm SMS 4040 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
40 SMS paper 30cm x 30cm SMS 3030 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
41 Crepe paper 60gsm 120cm x 120 cm CR 120120 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
42 Crepe paper 60gsm 100cm x 100 mm CR 100100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
43 Crepe paper 60gsm 90cm x 90 cm CR 9090 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
44 Crepe paper 60gsm 75cm x 75 cm CR 7575 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
45 Crepe paper 60gsm 60cm x 60cm CR 6060 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
46 Crepe paper 60gsm 50cm x 50cm CR 5050 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đóng gói cụng cụ An toàn TTBYT Loại A
47 EO indicator strip ( Type 5) 250 x 2 Dual 51.200 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo áp suất, nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
48 EO indicator strip ( Type 5) 250 Pcs 51.100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo áp suất, nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
49 Steam indicator strip ( Type 5) 100 Pcs 50.500 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo áp suất, nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
50 Steam indicator strip ( Type 5) adhesive 250 x 2 Dual 50.210 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo áp suất, nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
51 Steam indicator strip ( Type 5) 250 x 2 Dual 50.200 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo áp suất, nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
52 Steam indicator strip ( Type 5) adhesive 250 pcs 50.110 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo áp suất, nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
53 Steam indicator strip (Type 5 ) 250 pcs 50.100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo áp suất, nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
54 VH2O2 indicator strip 250 Pcs 70.100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo áp suất, nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
55 Steam indicator strip ( Type 4 ) adhesive 250 x 2 Dual 40.210 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
56 Steam indicator strip (Type 4) adhesive 250 pcs 40.110 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
57 Steam indicator strip ( Type 4 ) 250 x 2 dual 40.200 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
58 Steam indicator strip (Type 4) 250 Pcs 40.100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ của gói hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
59 Bowie &dick test pack ( Box type ) 400 sheet 20.220 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Kiểm tra hiệu suất loại bỏ không khí An toàn TTBYT Loại A
60 Bowie & dick test pack ( Box type ) 200 sheet 20.210 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Kiểm tra hiệu suất loại bỏ không khí An toàn TTBYT Loại A
61 Bowie & Dick Test Pack (Wrap type), 400 sheet 20.120 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Kiểm tra hiệu suất loại bỏ không khí An toàn TTBYT Loại A
62 FLAT STERILIZATION REEL 20 cm * 200 m SR20200 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ cao An toàn TTBYT Loại A
63 FLAT STERILIZATION REEL 15 cm * 200 m SR15200 MEDSTER MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ cao An toàn TTBYT Loại A
64 FLAT STERILIZATION REEL 7.5 cm * 200 m SR75200 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ cao An toàn TTBYT Loại A
65 FLAT STERILIZATION REEL 5 cm * 200 m SR05200 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ cao An toàn TTBYT Loại A
66 GUSSETED STERILIZATION REEL 25 cm * 100 m KR25100 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
67 GUSSETED STERILIZATION REEL 20 cm * 100 m KR20100 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
68 GUSSETED STERILIZATION REEL 15 cm * 100 m KR15100 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
69 GUSSETED STERILIZATION REEL 10 cm * 100 m KR10100 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
70 GUSSETED STERILIZATION REEL 7,5 cm * 100 m KR75100 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
71 FLAT STERILIZATION REEL 40 cm * 200 m SR40200 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
72 FLAT STERILIZATION REEL 35 cm * 200 m SR35200 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
73 FLAT STERILIZATION REEL 30 cm * 200 m SR30200 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
74 FLAT STERILIZATION REEL 25 cm * 200 m SR25200 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
75 Tyvik sterilization reel 7,5cm x 70m TY7570 MEDSTER MEDSTER Túi ép đừng dụng cụ tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A
76 GUSSETED STERILIZATION REEL 40 cm * 100 m KR40100 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
77 GUSSETED STERILIZATION REEL 35 cm * 100 m KR35100 MEDSTER MEDSTER Bao đồ hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp An toàn TTBYT Loại A
78 SMS paper 120cm x 120cm SMS 120120 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Giấy đóng gói dụng cụ An toàn TTBYT Loại A
79 SMS paper 100cm x 100cm SMS 100100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Giấy đóng gói dụng cụ An toàn TTBYT Loại A
80 SMS paper 90cm x90cm SMS 9090 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Giấy đóng gói dụng cụ An toàn TTBYT Loại A
81 SMS paper 75 cm x 75cm SMS 7575 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Giấy đóng gói dụng cụ An toàn TTBYT Loại A
82 Protein resudue test prosafe 90.300 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để kiểm tra độ sạch của Protein An toàn TTBYT Loại A
83 Ultrasonic bath cleaning performace test Sonisafe 90.160 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để kiểm tra độ sạch của bồn rửa An toàn TTBYT Loại A
84 Ultrasonic clenaing indicator ulltra clean check 90.150 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để kiểm tra độ sạch của máy rửa An toàn TTBYT Loại A
85 Cleaning indicator holder ( Wahser & untrasonic ) 90.111 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để kiểm tra độ sạch của máy giặt siêu âm An toàn TTBYT Loại A
86 Washer disinfector clenaing indicator clean check 90.110 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để kiểm tra chất lượng khử trùng của máy giặt An toàn TTBYT Loại A
87 Washer disinfector clenaing indicator clean check 900.100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để kiểm tra độ sạch của máy rửa An toàn TTBYT Loại A
88 ETO tape 25mm x 50m 10.210 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ hấp tiệt t An toàn TTBYT Loại A
89 Steam indicator strip ( Type 6 ) 5min adhesive ,250 Pcs 60.115 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để đo nhiệt độ, thời gian, áp suất khi hấp tiệt trùng An toàn TTBYT Loại A