STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát thông số xét nghiệm huyết học Theo bảng phân loại đính kèm Streck, Mỹ Abbott Laboratories Diagnostics Division, Mỹ Là QC cho xét nghiệm huyết học máu toàn phần để theo dõi kết quả xét nghiệm trên hệ thống máy huyết học CELL-DYN. QT6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B