STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TUBE PCR ĐƠN & DẢI (STRIP) 8 ỐNG PCR Theo phụ lục Theo phụ lục Gunster Biotech Co., Ltd. Sản phẩm sử dụng để chứa dung dịch sử dụng cho phản ứng PCR, real-time PCR. Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A