STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi nuôi ăn sử dụng cho máy APPLIX APPLIX HydroBag Theo phụ lục Fresenius Kabi AG-Đức Túi nuôi ăn 2 mục 1 TTBYT Loại B