STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn tiểu phẩu OXYS OXYS TL-01 INFIMED Spólka z organiczoną odpowiedziaalnością Meditech Asia Alliance Pte Ltd Dùng trong phòng mổ Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Đèn mổ PROXY PROXY OL-03 INFIMED Spólka z organiczoną odpowiedziaalnością Meditech Asia Alliance Pte Ltd Dùng trong phòng mổ Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Đèn mổ NEXUS NEXUS OL-01, OL-02 INFIMED Spólka z organiczoną odpowiedziaalnością Meditech Asia Alliance Pte Ltd Dùng trong phòng mổ Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bàn mổ VIVAX VIVAX OT-02 INFIMED Spólka z organiczoną odpowiedziaalnością Meditech Asia Alliance Pte Ltd Dùng trong phòng mổ Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bàn mổ FINIX FINIX OT-01 INFIMED Spólka z organiczoną odpowiedziaalnością Meditech Asia Alliance Pte Ltd Dùng trong phòng mổ Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A