STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi tiệt trùng Phụ lục đính kèm Albert Browne Limited STERIS Corporation Tạo môi trường an toàn, hiệu quả đối với các sản phẩm y tế cần quy trình tiệt trùng. Quy tắc 15, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A