STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Arthro Hyal Injact Arthro Hyal Injact/Inject 9050-01 Công Ty TNHH Dược Phẩm Liên Hợp ProNovis Infanteriestr19, Haus 6, 80797, Munchen,Đức dung dịch đực tiêm vào đầu gối để giảm đau Quy tắc 8 TTBYT Loại D