STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu ( phôi nhựa) làm răng nhựa tạm Theo phụ lục Theo phụ lục Deantal Plus GmbH Dùng để làm răng nhựa tạm Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A