STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 H. pylori rapid test “See Now” H.pylori Ab/ SN 2.2 Ag Test/SN2.2’ Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani xet nghiem Qui tắc 6 TTBYT Loại B
2 Tuberculosis rapid test “See Now” Tuberculosis Test/ SN 9.1 Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani xét nghiêm Qui tắc 3 TTBYT Loại C
3 Dengue NS1 rapid test “See Now” Dengue NS1 Test/ SN 8.3 Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani xet nghiem Quy tắc 3 TTBYT Loại C
4 Dengue IgG/IgM rapid test “See Now” Dengue IgG/ IgM Test/ SN 8.2 Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani xet nghiem Quy tắc 3 TTBYT Loại C