STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bone Screws Matrix Meditec Pvt. Ltd. - Ấn Độ Matrix Meditec Pvt. Ltd. - Ấn Độ Dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình 8 TTBYT Loại C
2 Nẹp xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bone Plates Matrix Meditec Pvt. Ltd. - Ấn Độ Matrix Meditec Pvt. Ltd. - Ấn Độ Dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình 8 TTBYT Loại C
3 Đinh nội tủy dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Intramedullary Nails Matrix Meditec Pvt. Ltd. - Ấn Độ Matrix Meditec Pvt. Ltd. - Ấn Độ Dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình 8 TTBYT Loại C
4 Dây thép dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Wire Implants Matrix Meditec Pvt. Ltd. - Ấn Độ Matrix Meditec Pvt. Ltd. - Ấn Độ Dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình 8 TTBYT Loại C
5 Dụng cụ hỗ trợ cho đinh nẹp vít không đưa vào cơ thể người Instruments set Matrix Meditec Pvt. Ltd. - Ấn Độ Matrix Meditec Pvt. Ltd. - Ấn Độ Dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình 6 TTBYT Loại B