STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Allisa Pregnancy Test Kit 4mm strip Joysbio (Tianjin) Biotechnology, Co., Ltd, China Joysbio (Tianjin) Biotechnology, Co., Ltd, China Dùng để phát hiện có thai Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B