STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cầm máu tự tiêu làm từ cellulose Traumastem Bioster A.S. Bioster A.S. Sử dụng để cầm máu QT7, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D