STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa dịch MEDI-VAC 1000 ML 65651-910 M CardinalHealth/Malta CardinalHealth/Mỹ Chứa dịch bên ngoài cơ thể 4 TTBYT Loại A
2 Túi chứa dịch MEDI-VAC 3000 ML 65651-930 M CardinalHealth/Malta CardinalHealth/Mỹ Chứa dịch bên ngoài cơ thể 4 TTBYT Loại A