STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đinh Kirschner các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
2 Loong đền các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
3 Nắp chốt đinh các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
4 Vít khóa các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
5 Đinh xương các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
6 Lưỡi đinh các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
7 Nắp khóa trong Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
8 Vít nén các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
9 Vít DHS / DCS các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
10 Nẹp xương các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
11 Vít xốp các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
12 Vít vỏ các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
13 Vít khóa các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Canwell Medical Co., Ltd. Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C