STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa phân 4111102 ConvaTec Dominican Republic Inc ConvaTec Ltd Chứa chất thải Phần II. Mục A-Quy tắc 4 TTBYT Loại A