STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đệm bệnh nhân Care Plus Mattress/06367 Haelvoet Nv/ Bỉ Haelvoet Nv/ Bỉ Sử dụng trên các giường bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Giường bệnh nhân Olympia Hospital Xlow/11662 Haelvoet Nv/ Bỉ Haelvoet Nv/ Bỉ Giường sử dụng trong phòng nội trú, ngoại trú Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Cáng/ Giường bệnh nhân Aron +/11723 Haelvoet Nv/ Bỉ Haelvoet Nv/ Bỉ Cáng/giường sử dụng trong phòng cấp cứu Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Bàn ăn qua giường Litavo/09221 Haelvoet Nv/ Bỉ Haelvoet Nv/ Bỉ Sử dụng trong các phòng nội trú Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Đệm bệnh nhân Aron + Day Mattress/13759 Haelvoet Nv/ Bỉ Haelvoet Nv/ Bỉ Sử dụng trên cáng giường Aron+ Quy tắc 4 TTBYT Loại A