STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Họ túi máu cuống rốn Theo phụ lục Theo phụ lục JMS Singapore Pte Ltd Dùng để thu thập và xử lý máu cuống rốn và các thành phần máu. Mục 3, Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 TÚI MÁU ĐƠN CPDA-1 Blood Bag CPDA-1 (S) 250ML 16G CE J-One Medical System Co., Ltd. JMS Singapore Pte Ltd Dùng để thu thập, điều chế, bảo quản máu và các thành phần máu Mục 3, Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Họ túi máu đôi CPDA-1 Theo phụ lục Theo phụ lục JMS Singapore Pte Ltd Dùng để thu thập, điều chế, bảo quản máu và các thành phần máu Mục 3, Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Họ túi máu bốn CPD-SAGM Theo phụ lục Theo phụ lục JMS Singapore Pte Ltd Dùng để thu thập, điều chế, bảo quản máu và các thành phần máu Mục 3, Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Họ túi máu ba CPD-SAGM Theo phụ lục Theo phụ lục JMS Singapore Pte Ltd Dùng để thu thập, điều chế, bảo quản máu và các thành phần máu Mục 3, Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C