STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S Sử dụng để đóng gói cho tất cả các loại thiết bị y tế Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S Sử dụng để đóng gói cho tất cả các loại thiết bị y tế Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Túi Tyvek Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S Sử dụng để đóng gói cho tất cả các loại thiết bị y tế Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A