STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép dẹp tiệt trùng Flat Reel: KMNHR Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd – Trung Quốc Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd – Trung Quốc Dùng để đựng dụng cụ y tế khi tiệt khuẩn : Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Túi ép phồng tiệt trùng Gusseted Reel: KMNHG Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd – Trung Quốc Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd – Trung Quốc Dùng để đựng dụng cụ y tế khi tiệt khuẩn : Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Túi Tyvek Tyvek Reel: KMNTR Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd – Trung Quốc Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd – Trung Quốc Dùng để đựng dụng cụ y tế khi tiệt khuẩn : Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Băng keo chỉ thị nhiệt Sterilization Indicator Tapes: KMNST Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd – Trung Quốc Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd – Trung Quốc Dùng để đựng dụng cụ y tế khi tiệt khuẩn : Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A