STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo SAL 302A Millennium Biomedical,Inc Millennium Biomedical,Inc Sử dụng điều chỉnh loạn thị được dùng để điều chỉnh loạn thị đều trên giác mạc. Quy tắc 8, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
2 Thủy tinh thể nhân tạo SAL 302AC Millennium Biomedical,Inc Millennium Biomedical,Inc Sử dụng điều chỉnh loạn thị được dùng để điều chỉnh loạn thị đều trên giác mạc. Quy tắc 8, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
3 Thủy tinh thể nhân tạo SAL P302A Millennium Biomedical,Inc Millennium Biomedical,Inc Sử dụng điều chỉnh loạn thị được dùng để điều chỉnh loạn thị đều trên giác mạc. Quy tắc 8, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
4 Thủy tinh thể nhân tạo SAL P302AC Millennium Biomedical,Inc Millennium Biomedical,Inc Sử dụng điều chỉnh loạn thị được dùng để điều chỉnh loạn thị đều trên giác mạc. Quy tắc 8, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
5 Thủy tinh thể nhân tạo SAL PT302A Millennium Biomedical,Inc Millennium Biomedical,Inc Sử dụng điều chỉnh loạn thị được dùng để điều chỉnh loạn thị đều trên giác mạc. Quy tắc 8, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C