STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi Exactamix EVA 250ml Exactamix EVA Container 250ml / H938737 Availmed S.A. de C.V. Baxter Healthcare SA Dùng cho các dung dịch vô trùng có thể tích lớn Quy tắc 2 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điểm d khoản 2 điều 4 nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại C
2 Túi Exactamix EVA 500ml Exactamix EVA Container 500ml / H938738 Availmed S.A. de C.V. Baxter Healthcare SA Dùng cho các dung dịch vô trùng có thể tích lớn Quy tắc 2 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điểm d khoản 2 điều 4 nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại C
3 Túi Exactamix EVA 1000ml Exactamix EVA Container 1000ml / H938739 Availmed S.A. de C.V. Baxter Healthcare SA Dùng cho các dung dịch vô trùng có thể tích lớn Quy tắc 2 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điểm d khoản 2 điều 4 nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại C
4 Túi Exactamix EVA 2000ml Exactamix EVA Container 2000ml / H938740 Availmed S.A. de C.V. Baxter Healthcare SA Dùng cho các dung dịch vô trùng có thể tích lớn Quy tắc 2 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điểm d khoản 2 điều 4 nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại C