STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Valplast 110 Denture Base Resin 21101 21102 21103 21111 21112 21113 21121 21122 21123 21131 21132 21133 21141 21142 21143 21171 21172 21173 22101 22102 22103 22111 22112 22113 22121 22122 22123 22131 22132 22133 22141 22142 22143 22171 22172 22173 23101 23111 23121 23131 23141 23171 20137H 20137L 20137LM 20137M 20137S 211KG01DP 211KG01HW 211KG01LM 211KG01LP 211KG01M 211KG01S 211KG01S-PK 211G500DP 211G500LM 211G500LP 211G500M 211G500S 211G500W 211G250DP 211G250LM 211G250LP 211G250M 211G250S 211G250W Valplast International Corporation Valplast International Corporation This is used to form acrylic body of partial dentures. 5 mục 3 TTBYT Loại B
2 V-Sep Separating 20256 ,20256S Valplast International Corporation Valplast International Corporation In order to separate artificial teeth when partial denture is being made. 4 TTBYT Loại A
3 Val-Cement 20214 Valplast International Corporation Valplast International Corporation This product is for bonding the artificial teeth to the acrylic resin of the denture well. Val-Cement protects the artificial teeth. 4 TTBYT Loại A