STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vớ điều trị suy, giãn tĩnh mạch TF SELECT- 46471 ; TF SELECT- 46473; TF SELECT- 46475 ; TF SELECT - 46516; TF SELECT – 46517 ; TF SELECT - 46518; HIGHLIGHT -308310; HIGHLIGHT – 308312; HIGHLIGHT - 308314; HIGHLIGHT – 308316; HIGHLIGHT - 308318; HIGHLIGHT – 308320; HIGHLIGHT – 308322; HIGHLIGHT - 308324; HIGHLIGHT - 307536 ; HIGHLIGHT - 307536; HIGHLIGHT - 307538 ; HIGHLIGHT – 307540; HIGHLIGHT - 307542 ; HIGHLIGHT - 87492 ; HIGHLIGHT - 87494 ; HIGHLIGHT - 87496 ; HIGHLIGHT - 87498; HIGHLIGHT - 87532 ; HIGHLIGHT - 87532; HIGHLIGHT - 87536 ; HIGHLIGHT - 81607 ; HIGHLIGHT – 81609; HIGHLIGHT - 81611 ; HIGHLIGHT - 81613 ; Sigvaris AG/Thuỵ Sĩ Sigvaris AG/Thuỵ Sĩ Sử dụng điều trị suy giãn tĩnh mạch Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Vớ dự phòng huyết khối THROMBO-X - 38916; THROMBO-X - 38920; THROMBO-X – 38923; THROMBO-X – 38926; Sigvaris AG/Ý Sigvaris AG/Thuỵ Sĩ Sử dụng điều trị suy giãn tĩnh mạch Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A