STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hóa chất bổ sung cho phân lập chon lọc (Burkholderia Cepacia Selectatab) MS22 Mast Group Limited / United Kingdom Mast Group Limited / United Kingdom Bổ sung vào môi trường MAST® Burkholderia cepacian (DM253) để phân lập chọn lọc cho Burkholderia cepacia Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A