STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mask oxy không túi YM-A001 NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Sử dụng trong hỗ trợ thở oxi Quy tắc 4,5 phần II, phụ lục 1 của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Dây thở oxy 2 nhánh YM-A1006 NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Sử dụng trong hỗ trợ thở oxi Quy tắc 4,5 phần II, phụ lục 1 của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Túi nước tiểu YM-C012 NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Sử dụng trong hỗ trợ đựng nước tiểu Quy tắc 4,5 phần II, phụ lục 1 của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A